STRUKTUR ORGANISASI

 - Ketua Yayasan Medistra Indonesia

   Usman Ompusunggu,SE

- BPH Yayasan Medistra Indonesia

  Vermona Marbun, S.Kep.,MKM

- Ketua STIKes Medistra Indonesia

  Tetty Rina Aritonang, SST. M.Keb

- Pembantu Ketua I Bid. Akademik

  Lenny Irmawati, SST, M.Kes

- Pembantu Ketua II Bid. Administrasi

  Farida Banjarnahor, SH

- Pembantu Ketua III Bid. Kemahasiswaan

  Hainun Nisa, SST, M.Kes

- Ka. Prodi Ilmu Keperawatan (S1)

  Lisna Nuryanti, S.Kep, Ners, M.Kep

- Ka. Prodi Kebidanan (DIII)

  Renince Siregar, SST, M.Keb

- Ka. Prodi Program Profesi ( Ners)

  Lina Indrawati, S.Kep.Ners,M.Kep

- Ka. BAAK

  Nurmah, SST

- Ka. Unit Lahan Praktik

  Marni br Karo, AMd.Keb.,M.Kes

- Ka. Unit Lab. Keperawatan dan Kebidanan

  Kiki Deniati, S.Kep.,Ners

- Ka. Puskom

  M.Kelik S.amd, S.Kom

- Ka. Unit Lab. Bahasa Asing

  Zainal Riyadi, M.Hum

- Ka. Unit Lab. Biomedik

   Riyen Sari, SST