11 22 33


STRUKTUR ORGANISASI JAJARAN PIMPINAN

 - Ketua Yayasan Medistra Indonesia
    Usman Ompusunggu,SE


- BPH Yayasan Medistra Indonesia
    Vermona Marbun, S.Kep.,MKM


- Ketua STIKes Medistra Indonesia
   Tetty Rina Aritonang, SST. M.Keb


- Pembantu Ketua I Bid. Akademik
   Lenny Irmawati, SST, M.Kes


- Pembantu Ketua II Bid. Administrasi
   Farida Banjarnahor, SH


- Pembantu Ketua III Bid. Kemahasiswaan
   Hainun Nisa, SST, M.Kes- Ka. Prodi Ilmu Keperawatan (S1)
   Lisna Nuryanti, S.Kep, Ners, M.Kep- Ka. Prodi Kebidanan (DIII)
   Renince Siregar, SST, M.Keb- Ka. Prodi Program Profesi ( Ners)
   Lina Indrawati, S.Kep.Ners,M.Kep- Ka. BAAK
   Nurmah, SST- Ka. Unit Lahan Praktik
   Marni br Karo, AMd.Keb.,M.Kes- Ka. Unit Lab. Keperawatan dan Kebidanan
   Kiki Deniati, S.Kep.,Ners- Ka. Puskom
   M.Kelik S.amd, S.Kom- Ka. Unit Lab. Bahasa Asing
   Zainal Riyadi, M.Hum- Ka. Unit Lab. Biomedik
   Riyen Sari, SST